פרשת נח 17

הקדמה:בפסוקים אלו אנו נפגשים לראשונה עם אברהם אבינו בחייו ה"פשוטים" כביכול, אנו עוסקים בחלק החיים שעד הציווי האלוקי המופלא: לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ציווי שנצטווה בו בגיל שבעים וחמש. מה קדם לציווי? מיהו אברהם אבינו הזוכה "פתאום" לגילוי נבואה ולשליחות אלוקית? ודאי שקדמו לצו זה שנים של עבודת ה' והכנה. וזהו תפקידנו להכין ולרומם את הילדים לקראת המפגש הראשון עם אבי האומה וּנְביא ה' לעולם כולו. להלן אנו מביאים ציטוטים מתוך הספר  "לקט שיחות מוסר"[1] (חלק א' עמו' לט-מא) הקשורים לענייננו:

"אבות העולם עמדו בשלמות מעלתם גבוה מעל כל הנביאים, בם חשק ה' מכל האדם שעל פני האדמה מאז ועד עתה. אמנם מה עשו האבות שכ"כ חשק ה' בהם והבטיח להם הבטחות כה נשגבות וברכות כה מאליפות להם ולזרעם לעד ולנצחים? תחילת דבר ה' עם אברהם "לך לך מארצך" היה כבר כבן שבעים שנה. וכן יצחק אבינו ע"ה כשדיבר ה' אתו בפעם הראשונה היה כבן שבעים וחמש שנים. יעקב אבינו כשנגלה ה' אליו בבית אל היה כבן שבעים ושבע שנים. מה עשו אבות העולם כל אותן השנים עד שזכו לכנוס אל הקודש פנימה, לעמוד בסוד קדושים וסוד ה' אל יריאיו? עלינו לעמוד על סוד מעשיהם עד העת ההיא ורק אז יגלו לפנינו מעלת האבות בכל הוד תפארתם והדרם.

אבות העולם נביאים היו, ולא סתם נביאים אלא מגדולי גדולים שבהם. נבואה! הלא זו המדרגה הכי עליונה בהשגה אלוקית וקרבת אלוקים. לאיזו מדרגת קדושה, טהרה וכל מיני זיכוך וזיקוק זקוק האדם עד שיהא שלם בתכלית השלמות ויהא ראוי שתחול עליו נבואה. אם "אין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחכמה, גיבור במידותיו, לא יהא יצרו מתגבר עליו בשום דבר בעולם, בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד… כשיכנס לפרדס, וימשך באותם העניינים הגדולים והרחוקים והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשכי הזמן ובתחבולותיו, אלא דעתו פנויה תמיד למעלה קשורה תחת הכיסא … מיד רוח הקודש שורה עליו ובעת שתנוח עליו הרוח תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישים וייהפך לאיש אחר… " (רמב"ם יסודי התורה ז,א) מן ההכרח שהאבות היו מעוטרים בכל המידות והמעלות הללו ועוד יותר מהן.

השלמות האלוקית הלזו לא מעצמה היא באה, שבעים שנה ויותר עסקו ועמלו בעבודת הקודש עמדו במבחן על כל מעלה ומעלה ממעלות הנבואה, עליה אחר עליה ושלמות אחר שלמות. שבעים שנות עליה, שנים כה רבות רצופות של קדושה וטהרה הכשירתם אל הקודש, הגיעתם למעלת נבואה וזכו לקרבת האלוקים. בן שלוש שנים הכיר אברהם אבינו את בוראו ומני אז שלשלת ארוכה של התכשרות והתקדשות פנימית ועבודה רבה וענקית בתיקון המידות ושלמות האדם. עד שגם הגוף נזדכך אצלם והיה לשכל ממש, צלם אלוקים שמלאכים יאמרו לפניו קדוש, ובזה זכו שהקב"ה ייחד את שמו עליהם – אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב."               

הביאור לפסוקים אלו נמצא בתחילת פרשת לך לך.

 

   ________________________________________________________________________

 

[1]לר' יצחק אייזיק שר זצ"ל ראש ישיבת סלבודקה ותלמידו של הסבא מסלבודקה, בספר ישנה מסכת שלמה ורחבה של ביאורים והבנות מעמיקות בחיי האבות וקורות עמ"י המופיעים בפרשיות חומש בראשית ובכל התורה. (הוצאת ישיבת סלבודקה תשנ"ה)

הקדמה

הקדמה קצרה למלמד / להורה המלמד

הדברים נכתבו על ידי בעיקר לעצמי בעת לימודי עם צאן הקדשים שבת"ת "יִסַּדְתָּ עֹז"  שבשכונת קרית יובל שבירושלים עיקו"ת. ומיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה – לאחר שראיתי שרבים נהנים מצילומי כתב היד של הפרשות השונות, שהתפזרו במקומות שונים, החלטתי לנסות ולהוציא את הדברים בצורה יותר מסודרת בהדפסת מחשב.  הדברים בעיקרם נכתבו ללימוד בגילאי הגן בו הלימוד הינו בצורה של סיפור, אך בודאי גם בכיתות הנמוכות בהם עדיין מהווה הסיפור חלק מרכזי בלימוד יש תועלת בחומר זה, ומניסיון המלמדים והמלמדות אף בכיתות הגבוהות יותר ניתן להעזר במקורות להעמיק בדברי חז"ל, ראשונים ואחרונים.

 

מטרת הדברים דלהלן הינה מחולקת לשתיים:

א. לבנות במלמד את המעמד הראוי ללימוד לאחרים, מתוך הבנה שככל שההבנה של המלמד בחומר הנלמד גדולה יותר, וככל שהוא שקוע בו בעומק וברוחב ו"נושם" את דברי התורה שהוא מלמד ממילא הדברים יועברו ויובהרו בצורה הטובה ביותר לתלמידים.

ב. בנוסף לכך יש בדברים גם נסיון לפתוח למלמד פתחים ורעיונות כיצד להעביר את הדברים לתלמידים בצורה שיֵאמרו ושיתקבלו כפי הרמה המתאימה להם.

 

הערה חשובה: צריך להזהר מטעות העלולה להגרם מקריאת הדברים! אין המטרה של הדברים ללמד את הילדים את כל מה שכתוב , ובעיקר לא את הציטוטים, אלא הם מיועדים בעיקר למלמד. וכמו כן גם הדברים שנכתבו בצורה סיפורית ובלשון הנראית מתאימה לשיחה עם ילדים, הינם רק פתיחת פתח וצריכים עוד הרבה הרחבה, הסברה, תיאור והמחשה ציורית בהבאתם לפני הילדים.

הַמלצתי היא שהמלמד יִלמד קודם בעצמו את הפסוקים עם מפרש אחד לפחות (וכל המוסיף מוסיפין לו), כדי לבנות בו את הקשר הישיר לפסוקי התורה ומפרשיה, לאחר מכן הוא יכול להוסיף וללמוד את הדפים דלהלן.

בזמן הלימוד עם הילדים מומלץ ביותר להשתמש בחומש עצמו כדי להיות משוחרר וחופשי להסביר לילדים את הדברים כפי רמתם ויכולתם ולא להצמד לכתוב בדפים.

אשמח לשמוע הערות והארות.                      בברכת התורה!

נחום אריאל (02-6446131) lev3010@gmail.com

©כל הזכויות שמורות, אין  להפיץ ללא קבלת רשות.

 

נ.ב. מהדורה זו הוצאה באמצע העריכה, למרות החסרונות הרבים שבה, לתועלת המלמדים.

למעבר לעמוד הבא