דפי הדרכה למלמדים פרשת נח

הקדמה

פרשת נח 1

פרשת נח 2

פרשת נח 3

פרשת נח 4

פרשת נח 5

פרשת נח 6

פרשת נח 7

פרשת נח 8

פרשת נח 9

פרשת נח 10

פרשת נח 11

פרשת נח 13

פרשת נח 14

פרשת נח 15

פרשת נח 16

פרשת נח 17

ויסוד זה הדגיש המהרש"א שבת קיט בח"א "קראן בשם בית רבן על שם דעיקר לימודן בבית ולא בחוץ וז"ש שפוך חמת ה' בשביל שהעולל בחוץ ולא  בבית רבן ואמר בהמשך הפסוק בירמיה "וסוד בחורים" שהולכים כן ביחד ברחובות כאילו יש להן סוד לדבר זה עם זה ואינם יושבים באהל בית מדרשם וסיים הפורענות בזה "כי גם איש עם אשה ילכו וגו'" שאביהם ואמם ילכדו בעוון זה שהיה להם להשגיח על בניהם שלא ילכו בחוץ ולהוליכם לבית רבן"